17. tammikuuta 2011

Työkulttuuri Perussa

Perussa työpäivät ovat pitkiä Suomeen verratessa. Viikottainen työtuntimäärä on 48h. Osassa yrityksistä työskennellään 10h päivässä ja osassa kuutena päivänä viikossa. Ajoissa oleminen ja työajan seuranta on hyvin tarkkaa monissa yrityksissä. Käytössä on yleensä valvontakameroiden lisäksi jokin sähköinen työkalu työntekijöiden sisään- ja uloskirjautumista varten.

Perulaiset ovat yleisesti ottaen ystävällisiä ja avoimia ja työilmapiiri yrityksissä onkin yleensä sosiaalinen. Työtahti vaikuttaa Suomeen verratessa rennommalta ja työntekijät uppoutuvat usein kesken työpäivää keskustelemaan työhön liittymättömistä asioista. Se voi olla työyhteisössä hyväksyttyä vaikkakin tuntuu suomalaisen näkökulmasta hieman laiskottelulta ja työajan tuhlaamiselta...

Toimistotyössä olevat tekevät usein vapaaehtoisesti ylitöitä lähes päivittäin. Ylitöistä ei kuitenkaan makseta lisää palkkaa tai anneta muuta korvausta. Työntekijät lähinnä odottavat yrityksen arvostavan heidän työpanosta enemmän ylitöiden tekemisen vuoksi.

Työmatkojen ajalta ei yleensä makseta päivärahaa tai muuta lisäkorvausta. Sama pätee myös matkan aikana tehtyihin ylitöihin, joita ei välttämättä korvata ollenkaan palkan tai vapaa-ajan muodossa. Työmatkoihin liittyvät käytännöt vaihtelevat kuitenkin yrityksestä riippuen, sillä osa työnantajista voi antaa ylimääräisiä vapaapäiviä pitkien työmatkojen jälkeen.

Työskentelyolosuhteet ovat hyvin rankat varsinkin kaivosalalla, jossa työntekijät majoittuvat vuoristoilla sijaitsevien kaivosten läheisyyteen useiksi viikoiksi kerrallaan ilman mahdollisuutta viikonloppuvapaisiin. Työehdot ovat yleensä paremmat suurissa kansainvälisissä yrityksissä pieniin paikallisiin yrityksiin verratessa.

12. tammikuuta 2011

CV ja työhakemuksen lähettäminen

Ansioluettelo Perussa eroaa jonkin verran Suomessa käytetystä CV-mallista. Suurimmat eroavaisuudet ovat CV:n pituudessa, työkokemuksen listaamisessa sekä valokuvan laittamisessa.

Perussa CV:n on hyvä olla vähintään noin 3-4 sivua pitkä. Toisaalta useissa keskustelufoorumeissa on mainittu parisivuisten ansioluetteloiden olevan nykyään riittäviä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä että mm. esimiestehtäviin hakiessa pidemmästä CV:sta on hyötyä, sillä siitä voi olettaa henkilöllä olevan pitkä työhistoria.

Ansioluetteloon tulisi laittaa valokuva vaikka siitä ei työpaikkailmoituksessa erikseen mainittaisikaan. Valokuva tarvitaan usein turvallisyyssyistä, jotta hakijan henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen haastatteluun kutsumista.

Monissa maissa valokuvan pyytäminen on kiellettyä mahdollisen syrjinnän vuoksi ja valitettavasti syrjintää tapahtuu Perussakin. Syrjinnän perusteena voi olla mm. ihonväri tai pukeutuminen.

Perussa työtä hakiessa CV:ssä tulisi olla:

- henkilötiedot
- valokuva (esim. passikuva)
- työkokemus (kaikki aikaisemmat työpaikat)
- opinnot, mahdolliset koulutukset, kurssit jne
- kielitaidot
- muut erikoistaidot
- suosittelijat.

Perussa työpaikkaa hakiessa riittää yleensä sähköpostiviesti, jonka liitteeksi on lisätty CV. Suomessa ansioluettelon kanssa tulee lähettää erillinen hakemus (cover letter). Perussa hakemuksen kirjoittaminen ei kuitenkaan ole yleistä vaan hakijan odotetaan lähettävän ainoastaan CV sähköpostiviestin ja kuvan kera.

Osaan yrityksistä CV tulee toimittaa paperiversiona mutta asiasta mainitaan yleensä työpaikkailmoituksen yhteydessä.

2. tammikuuta 2011

Miten löytää työpaikka Perusta?

Työnhaku on siirtynyt viime vuosina yhä enemmän sähköiseen työhakuun vaikkakin useisiin yrityksiin tulee edelleen toimittaa ansioluettelo paperiversiona. Työpaikkailmoituksia voi etsiä internetistä tai sunnuntaisin tulevasta El Comercio –sanomalehden työnhakuliitteestä.

Joissain yrityksissä työhaastattelut järjestetään kaikille hakijoille samaan aikaan, jolloin työpaikkailmoituksen yhteydessä on ilmoitettu aika ja paikka milloin kiinnostuneet hakijat voivat tulla esittäytymään. Toisissa yrityksissä hakijoihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja pyydetään työhaastatteluun. Työntekijöiden haastattelu- ja valintaprosessi vaihtelee siis yrityksestä riippuen.

Internetistä työpaikkoja voi hakea mm. seuraavilta sivulta:

Aptitus, jonka työnhakuosio löytyy El Comercio –lehdestä sunnuntaisin

Perussa ulkomaalaiset voivat hakea myös englannin kielen opettajaksi mm. yksityisiin kielikouluihin, jotka tarjoavat englannin kielen opetusta ryhmä- sekä yksityistunneilla.

Englannin opettajilta vaaditaan yleensä työkokemuksen lisäksi TEFL-sertifikaatti, josta löytyy tietoa seuraavasta osoitteesta: http://www.tefljobplacement.com/peru.php